Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) Kompendium obowiązujących przepisów

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

16 godziny (teoria)

Województwo śląskie

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Zapoznanie uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego oraz omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Analiza zagadnienia doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Praktyczne nauczenie uczestników, w jaki sposób sporządzić decyzję administracyjną z uwzględnieniem specyfiki decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego.

Program kursu

  • Zagadnienia podstawowe. Źródła prawa i zakres obowiązywania kpa.
  • Zagadnienia ogólne postępowania.
  • Postępowanie przed organem I instancji.
  • Akta sprawy pisemny charakter postępowania.
  • Postępowanie odwoławcze.
  • Postępowania nadzwyczajne w kpa wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia.
  • Postępowania odrębne uregulowane w kpa.
  • Planowane zmiany prawa dotyczące procedury administracyjnej.