Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Głównym celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Jak możemy pomóc?

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu wniosków oraz koordynacji projektów szkoleniowych dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w kompleksowej realizacji projektu KFS:

 • Badamy potrzeby szkoleniowe Twoich pracowników;
 • Dobieramy odpowiednie szkolenia;
 • Przygotujemy wniosek KFS (wraz z niezbędnymi załącznikami);
 • Złożymy wniosek w odpowiednim Urzędzie Pracy;
 • Przygotujemy niezbędną korespondencję z Urzędem Pracy;
 • Zadbamy o sprawną realizację projektu (rozliczenia, przekazywanie dokumentów, umowy z pracownikami);
 • Rozliczymy projekt.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

O dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą z niego korzystać wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę (próbna, czasowa, stała) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Nie ma znaczenia wielkość firmy.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017r.:

 • Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (20% wkład własny pracodawcy),
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnienie mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

* Nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku – na jednego uczestnika co stanowi w przybliżeniu 12 700,00zł.

 • Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.
 • Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.