Assessment

Assessment – ocena kandydatów

Realizując ocenę kandydatów pomagamy naszym Klientom przejść przez proces selekcjirekrutacji nowych pracowników, wspierając organizacje w podejmowaniu kluczowych decyzji w obszarze HR. Realizujemy projekty oceny kandydatów na stanowiska wysoko wyspecjalizowane oraz stanowiska wyższego szczebla zarządzania w różnych branżach.

Zwracamy uwagę na wszelkie istotne aspekty umożliwiające wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko, tj. kwalifikacje, kompetencje czy motywację do pracy, ale również uwzględniamy dopasowanie kandydata do kultury organizacji oraz do zespołu. Przy ocenie kandydatów stosujemy różnorodne techniki i narzędzia rekrutacyjne, w zależności potrzeb.

Assessment – ocena kompetencji

W tym zakresie realizujemy ocenę kompetencji w postaci modelu kompetencji Klienta, zbieżnego z misją, wizją i wartościami organizacji. W chwili obecnej preferowane są modele proste, pozwalające na szybką i częstą ocenę (potrzeba pokolenia Y i Z). Dzięki zastosowaniu gotowych, dostępnych online rozwiązań, nasze działania są zgodne z aktualnymi trendami w obszarze HR.

Ocena przeprowadzana jest z wykorzystaniem kompletnego rozwiązania do zarządzania kompetencjami, które może być w pełni dostosowane do potrzeb każdej organizacji. Działamy w oparciu o bibliotekę kompetencji, na którą składają się 52 kompetencje, podzielone na 6 grup (przetwarzanie informacji, efektywność, komunikacja, interakcje, przywództwo, zarzadzanie osobiste), każda z kompetencji opisana jest na 5 poziomach (ocena w skali pięciostopniowej). Dysponujemy również gotowymi rozwiązaniami do oceny kompetencji menedżerskich oraz sprzedażowych.

Stosowane przez nas narzędzia do oceny kompetencji dostępne są na platformie online w kilkunastu językach (język polski oraz większość języków Europy Zachodniej).

Assessment – ocena potencjału

Dzięki badaniu potencjału, Klient otrzymuje informacje na temat mocnych „obszarów” pracownika oraz jego gotowości do rozwoju (m.in. dot. chęci uczenia się, poziomu elastyczności w obliczu zmiany, umiejętności społecznych). Diagnoza potencjału umożliwia wskazanie osób, które nie tylko dobrze radzą sobie z bieżącymi oczekiwaniami dzisiaj, ale będą również w stanie sprostać realizacji wyzwań stawianych przed nimi w przyszłości. Pozwala to na pełne wykorzystanie potencjału pracownika (np. dostosowanie zakresu obowiązków do jego potencjału czy delegowanie zadań z uwzględnieniem jego indywidualnych zdolności), wpływając tym samym na zwiększenie efektowności pracy.

Ocena przeprowadzana jest z wykorzystaniem kompletnego rozwiązania do zarządzania kompetencjami, które może być w pełni dostosowane do potrzeb każdej organizacji. Działamy w oparciu o bibliotekę kompetencji, na którą składają się 52 kompetencje, podzielone na 6 grup (przetwarzanie informacji, efektywność, komunikacja, interakcje, przywództwo, zarzadzanie osobiste), każda z kompetencji opisana jest na 5 poziomach (ocena w skali pięciostopniowej).

Badamy potencjał na bazie wskazanych przez Klienta kompetencji, jak również w oparciu o pojedyncze wskaźniki zachowań (łącznie 30 wskaźników) lub grup tych wskaźników.

Stosowane przez nas narzędzia do oceny kompetencji dostępne są na platformie online w kilkunastu językach (język polski oraz większość języków Europy Zachodniej).

Assessment – ocena pracowników

Pracując od 14 lat z naszymi Klientami, widzimy brak zindywidualizowanego podejścia do rozwoju pracowników, dlatego też naszym celem jest wspieranie organizacji w dopasowaniu programów rozwojowych pracowników do ich indywidualnego potencjału.

W obszarze oceny pracowników realizujemy ocenę wybranych przez Klienta kompetencji, w szczególności „miękkich”, zgodnie z potrzebami i specyfiką organizacji, włączając w to kompetencje „przyszłości” (np. rozwiązywanie złożonych problemów i umiejętność krytycznego myślenia, kreatywność). Istnieje również możliwość przeprowadzenia oceny kompetencji merytorycznych, zgodnie z potrzebami Klienta (różne branże), co wymaga ścisłej współpracy z Klientem.

Dzięki skutecznej ocenie, zwiększa się samoświadomość pracowników w zakresie mocnych „obszarów”/stron oraz ich potrzeb rozwojowych, w wyniku tego możliwe jest dostosowanie planów rozwojowych do indywidualnych potrzeb zatrudnionych. To z kolei wpływa na zwiększenie ich poziomu motywacji do dalszego rozwoju.

Ocena przeprowadzana jest z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, wybranych w zależności od potrzeb organizacji. Rozwiązania dostępne są na platformie online w kilkunastu językach (język polski oraz większość języków Europy Zachodniej).

Assessment Center / Development Center

Assessment Center / Development Center to bardzo skuteczne i wielowymiarowe metody oceny kompetencji kandydatów / pracowników. W trakcie jednodniowej sesji, na którą składają się różnorodne zadania pozwalające na sprawdzenie zestawu kompetencji istotnych z punktu widzenia pełnionej roli / funkcji / stanowiska, uczestnicy poddani zostają obserwacji w symulowanych sytuacjach, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

Podczas  Assessment Center / Development Center stosowane są zadania indywidualne (m.in. koszyk zadań „in basket”, prezentacje, case study) oraz grupowe (m.in. gry symulacyjne, dyskusje), każdorazowo indywidualnie przygotowane z uwzględnieniem potrzeb organizacji.  Ocena wsparta jest wywiadem kompetencyjnym oraz dodatkowymi obiektywnymi narzędziami do oceny online (opcjonalnie).

Różnorodność metod oraz obserwacja dokonywana przez kilku doświadczonych asesorów, zapewniają wnikliwą oraz obiektywną ocenę kompetencji, natomiast raport oraz informacja zwrotna po zakończonej sesji stanowią cenne wsparcie przy podejmowaniu decyzji personalnych (AC) bądź związanych z rozwojem ludzi w organizacji (DC).

Development and Learning Center

Development and Learning Center to nowoczesne podejście do wsparcia procesu rozwoju menedżerów. Jest połączeniem elementów Development Center z równoczesnym szkoleniem kompetencji, określonych na podstawie obserwacji podczas sesji Development Center, zgodnych z modelem kompetencji funkcjonującym w organizacji lub opracowanym wcześniej w uzgodnieniu z Klientem (opcjonalnie, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby).

Sesja Development and Learning Center zazwyczaj trwa 2 dni. Pierwszy dzień przeznaczony jest na przeprowadzenie oceny wybranych kompetencji menedżerskich, której dokonują doświadczeni asesorzy na podstawie zadań indywidualnych oraz grupowych wykonywanych przez uczestników. Po wykonaniu zadań dotyczących konkretnych kompetencji, uczestnicy dokonują samooceny w tym zakresie oraz otrzymują na bieżąco informację zwrotną od asesora. Są to elementy wyróżniające metodę Development and Learning Center.

Taki sposób prowadzenia sesji pozwala w krótkim czasie na kilkukrotny pomiar kompetencji i utrwalenie informacji zwrotnej w celu wzmocnienia oraz osiągnięcia rezultatów uczenia się.

W drugim dniu Development and Learning Center odbywa się sesja szkoleniowa, dotycząca tematyki dopasowanej do potrzeb szkoleniowych uczestników, określonych na podstawie pracy z nimi i ich obserwacji w pierwszym dniu sesji.

e-Assessment

e-Assessment, to nowoczesny sposób oceny różnych obszarów funkcjonowania człowieka, wykorzystujący nowoczesne technologie informatyczne. W naszym kręgu zainteresowań znajduje się w szczególności funkcjonowanie człowieka w kontekście zawodowym i elementy mające bezpośredni wpływ na wskazany obszar. Dzięki dostępnym i sprawdzonym narzędziom dostarczonym przez belgijską firmę Thalento®, jesteśmy w stanie zbadać lub ocenić online następujące aspekty: osobowość, motywatory i potrzeby w środowisku zawodowym, szeroki wachlarz kompetencji (w tym kompetencje menedżerskie czy sprzedażowe), zdolności poznawcze (rozumowanie abstrakcyjne, numeryczne, werbalne), jak również umiejętność szybkiego i dokładnego działania, planowania i organizowania czy też umiejętności językowych.

e-Assessment dostarcza wiarygodnych i sprawdzonych informacji, będących podstawą do podejmowania decyzji w organizacjach. Bez względu na to, czy decyzja dotyczy wyboru kandydata, rozwoju pracowników czy strategicznych celów w organizacji, na poziomie indywidualnym czy zespołowym.

Remote Assessment / Expert Review

Remote assessment (ocena zdalna) jest alternatywą dla kosztownych i czasochłonnych tradycyjnych assessmentów. Nie wymaga bezpośredniego spotkania uczestnika i asesora, równocześnie umożliwiając rzetelną ocenę kompetencji pracownika / kandydata. Remote assessment jest odpowiedzią na coraz większą powszechność pracy zdalnej, jak również odpowiednim rozwiązaniem wspierającym działania organizacji w obszarze HR w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

W ramach współpracy z belgijską firmą Thalento®, dostarczającą sprawdzone rozwiązania do zdalnej oceny, przygotowujemy Expert Review (opinię ekspercką), tj. raport zawierający pogłębioną informację indywidualnie przygotowaną przez Certyfikowanego Eksperta Thalento®, na podstawie wyników uzyskanych z Raportu Thalento® Perform. Raport jest dostarczany w ciągu 48 godzin (dostępny w języku angielskim, czeskim, francuskim, holenderskim, niemieckim, polskim, słowackim, portugalskim i włoskim).

Expert Review prezentuje taki sam poziom jakości, jak assessment, jednakże jest mniej czasochłonny, wiąże się z mniejszymi kosztami i nie wymaga spotkania „twarzą w twarz”. Dostarcza szczegółowych odpowiedzi dotyczących dopasowania kandydata do funkcji / roli / stanowiska lub dopasowania kulturowego do zespołu czy organizacji.