W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO

Pragniemy poinformować, że Keystone Consulting Sp. z o.o.  jako administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Keystone Consulting Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Keystone Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-083, ul. Zabrska 16, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000258999, NIP: 634-26-06-884, REGON 240403350 (dalej Administrator).
 2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem danych pod adresem e-mail: rodo@keystone.com.pl lub numerem telefonu +48 609 090 609.
 3. Keystone Consulting Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych.
 2. Poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.
 3. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą.

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane:

 1. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na kursy – szkolenia – (udzielona zgoda, niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług edukacyjnych (art. 6 ust. 1 a, f RODO)).
 2. w celu realizacji usług edukacyjnych – ( niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług edukacyjnych (art. 6 ust. 1 b, f RODO)).
 3. w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego na nas ciążącego – (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług wystawiania faktur za świadczone przez nas usługi, weryfikacji realizacji szkolenia oraz audytów w przypadku korzystania przez Państwa ze szkoleń dofinansowanych przez Urzędy Pracy, OPS lub Europejskiego Funduszu Społecznego. (art. 6 ust. 1 c RODO)).
 4. w celu realizacji usług projektowych – ( niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług projektowych (art. 6 ust. 1 b, c, f RODO)).
 5. w celu świadczenia usług z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego – (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest realizacja usług w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej (art. 6 ust. 1 f RODO)).
 6. dla celów marketingowych administratora – (udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora (np. w celu lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach itp.) (art. 6 ust. 1 a, f RODO)).
 7. w celu zatrudnienia – (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO)).
 8. w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów – (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 f RODO)).
 9. w celu badania satysfakcji klientów – (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług (art. 6 ust. 1 f RODO)).
 10. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 f RODO)).

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu. Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

Okres, przez który dane będą przechowywane

 1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji procesu nauczania oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem.
 2. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające nas w naszej działalności. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. świadczącym usługi prawne i w zakresie bhp, dostawcom usług IT, biurom rachunkowym a także innym podmiotom i organom, jeżeli są uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane mogą być w niektórych przypadkach wyjątkowo przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Każdorazowo zostaniesz o tym odrębnie przez nas poinformowany.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.